DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN TRƯỜNG TH ĐÔNG CAO NH 2016 - 2017

Tại thời điểm tháng 9 năm 2016, trường TH Đông Cao có tổng số 37 đ/c CB, GV, NV ... Đ/c Nguyễn Thị Mai - Hiệu trưởng;Đ/c Nguyễn Thị Hường - Phó Hiệu trưởng Đ/c Nguyễn Văn Tiến - CT Công đoàn


   1. Đ/c Nguyễn Thị Mai - HT


2. Đ/c Nguyễn Thị Hường -PHT


3. Đ/c Nguyễn Văn Tiến - CTCĐ


4. Đ/c Nguyễn Thị Điệp - TPT


5. Đ/c Lê Quang Tráng - TTVP


6. Đ/c Nguyễn.T.P. Bắc - TTCM


7. Đ/c Đỗ T Tuyết Hằng - TTCM 


8. Đ/c Nguyễn Thị Thắm - TTCM


9. Đ/c Nguyễn Thị Hoan - GV


10. Đ/c Nguyễn Thị Bình - GV


11. Đ/c Hoàng Thị Hoa - GV


12. Đ/c Vũ Thị Thái - GV


13.  Đ/c Hoàng Thị Nga - CBTV


14. Đ/c Lê Thị Thường-CBYTHĐ


15. Đ/c Nguyễn Thị Hoa - GV


16. Đ/c Đinh Thị Thắm - GV


17. Đ/c Nguyễn T Thái Hà - GV


18. Đ/c Đinh Thị Anh - GV


19. Đ/c Ngô Thị Bình - GV


20. Đ/c Phạm T Thu Hằng - GV


21. Đ/c Hà Thị Thảo - GV


22. Đ/c Vũ Hoàng Liên - GV


23. Đ/c Ngô Kim Lanh - GV


24. Đ/c Nguyễn Thị Hà - GV


25. Đ/c Đinh Thị Thu Hương - GV


26. Đ/c Nguyễn Thị Thắm - GV


27. Đ/c Đỗ Thị Thuý Hằng - GV


28. Đ/c Nguyễn T Minh Chi - GV


29. Đ/c Nguyễn Thị Yến - GV


30. Đ/c Nguyễn T Thanh Huệ-GV


31. Đ/c Nguyễn Thị Bảo - GV TA


32. Đ/c Nguyễn T Chinh Nương-GVÂN


33. Đ/c Chu Thị Xuyên - GV


34. Đ/c Dương Ngọc Ánh-GVTC


35. Đ/c Nguyễn Thị Tư-GV 9 môn


36. Nguyễn Văn Luyện-GVMT


37.Đ/c Nguyễn.T.K.Lan-GV Tin học