A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG CAO
--------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:70/QĐ-THĐC

Đông Cao, ngày 12 tháng 05m 2019

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai bổ sung dự toánnguồn NSNN năm 2019

 của trường Tiểu học Đông Cao

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ vào số liệu bổ sung dự toán nguồn NSNN năm 2019 đã được cấp ngày 10/05/2019;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán Trường Tiểu họcĐông Cao;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu bổ sung dự toán nguồn ngân sách nhà nước năm 2019của trường Tiểu họcĐông Cao(theo biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Bộ phận kế toán, Ban giám hiệu và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- BGH;
- Kế toán;
- Lưu :VT.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Chữ ký, dấu)

 

 

 

Nguyễn Thị Mai

 

                                        

 

Đơn vị: Trường Tiểu họcĐông Cao

Chương: 622

DỰ TOÁN THU - CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-THĐC ngày12/05/2019  của Hiệu trưởng trường Tiểu học Đông Cao )

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt: đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

165.987.271

1

Chi quản lý hành chính

165.987.271

1.1

Kinh phíthực hiện chế độ không tự chủ

165.987.271

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 44
Tháng 10 : 1.272
Năm 2022 : 13.150
Thursday, 06/10/2022 - 01:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Đông Cao